Vedtægter                                                                                                                                  

 

 

Love og vedtægter for ÆDE-klubben af 85/97.

Navn

------

§ 1.           Klubben, hvis navn er ÆDE-klubben af 85/97, i daglig tale ÆD- 85, er stiftet  i     København d. 10-9-85.  Klubbens hjemsted er hos den for tiden valgte formand.

 

 

Formål

---------

§ 2.    Klubben har til formål at varetage medlemmernes interesse - nuværende og fremtidige - i ædel madlavning, fine vine og information indenfor disse områder, samt hyggeligt samvær mellem klubben medlemmer.

 

 

Medlemsskab

----------------

§ 3.    Klubben optager kun mandlige aktive medlemmer.

Stk. 1.     Dog kan der dispenseres fra loven om aktivt medlemsskab, hvis der kan dokumenters et
     længere ophold i udlandet. 
     For at denne dispensation skal kunne gives skal alle bestyrelsens medlemmer være enig her i.

Stk. 2.     Ethvert medlem skal ved indmeldelse have udleveret et eksemplar af klubbens love og vedtægter.

 

  

§ 4.    Indmeldelsesgebyr samt kontingent.

Stk. 1.     Beløbets størrelse fastsættes ved den årlige generalforsamling.

    Beløbet er per 18-10-97 sat til 150 kr.

          Stk. 2.    Rykkergebyrs størrelse fastsættes ved den årlige generalforsamling.

    Beløbet er per 18-10-97 sat til 50 kr.

          Stk. 3.    Indmeldelsesgebyr betales ved indmeldelse. Ved indmeldelse efter udmeldelse betales
                       nyt indmeldelsesgebyr. Beløbet er per 18-10-97 sat til 150 kr.

Stk. 4.     Kontingent til klubben opkræves forud hver måned. Eventuelt udsendte rykkere påføres 
    rykkergebyr.

          Stk. 5.    Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden.

          Stk. 6.    Ved udmeldelse mistes evt. andel i aktiver.

 

 

§ 5.    Overtrædelse af klubben regler og love.

Stk. 1.     For overtrædelse af klubbens gældende love og vedtægter er generalforsamlingen bemyndiget til at
    dømme et medlem til karantæne eller eksklusion af klubben.

Stk. 2.     I øvrigt kan medlemmer, der bringer klubbens navn og omdømme i miskredit eller på anden måde 
    skønnes at handle i uoverensstemmelse med den i klubben almindelige gældende takt og tone,
    idømmes karantæne eller eksklusion.

 

§ 6.     Ekskluderet medlem

           Stk. 1.    Et medlem , der er ekskluderet, kan til enhver tid ansøge om fornyet medlemskab.

           Stk. 2.    Misligholdelse af medlemsskab afgøres ved generalforsamling.

 

 

   

Gourmet-aften

--------------------

 

§ 7.       Afholdelse af gourmet-aften

             Stk. 1.   Hvert medlem skal afholde en gourmet-aften i løbet af kalenderåret.

             Stk. 2    Antallet af gourmet-aftener er lig antallet af aktive medlemmer.

             Stk. 3    Omkostninger i forbindelse med gourmet-aften afholdes af værten.

      Klubben yder et tilskud på beløb 150,00 pr. medlem, som udbetales af klubbens                 
       
        kasserer 14 dage før afholdelsesdatoen.

             Stk. 4.   Ved afholdelse af gourmet-aften får afholder hjælp af en af gourmet klubbens medlemmer.

                         Dette skema over datoer og hjælper udarbejdes ved generalforsamling

 

 

§ 8.       Afholdelsesdage.

   Stk. 1.   Gourmet-aften skal afholdes på lørdage. Skriftelig invitation udsendes til alle medlemmer 1 måned
      før afholdelse.

                         Invitation skal indeholde hvis der er specielle påklædningsregler.

 

 

§ 9.        Opfyldelse af klubbens formålsparagraf.

             Stk. 1.   Værten kan ved simpelt stemmeflertal ekskludere fra klubben, hvis han ikke opfylder klubbens
                         formålsparagraf.

 

 

§ 10.      Gourmet-aften består af.

             Stk. 1.   En gourmet-aften skal bestå af følgende

                         a)        Minimum 3 retter mad.

                         b)        Lødige alkoholiske drikke.

                         c)        Menukort til alle deltagende medlemmer.

 

    

Årlig tur

--------------------

 

§ 11.       Arrangement og afholdelse af årlig tur.

              Stk. 1.   Planlægningshorisont for den årlig tur er på 2 år, med start i 1999.

              Stk. 2.   Destination for tur arrangeres på generalforsamlingen.

              Stk. 3.   Klubbens regnskabsmæssige overskud finansierer delvis klubbens ture og arrangementer.

 

 

Bestyrelse

---------------

§ 12.        Klubbens bestyrelse

               Stk. 1.   Klubbens bestyrelse består af formand og kasserer, der vælges eller godkendes på 
                           generalforsamlingen.

 

 

§ 13.        Indkaldelse til møder.

               Stk. 1.    Formanden indkalder til ordinær og ekstraordinær generalforsamling.
                            Gourmet-aftener bliver afholdt som aftalt.

               Stk. 2.    Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

 

 

 

Generalforsamling

--------------------------

 

§ 14.        Afholdelse af.

               Stk. 1.     Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Jan. måned, første gang 1999

               Stk. 2.     Stående punkter på generalforsamlingens dagsorden :

                             a)        Valg af dirigent, referent.

                             b)        Godkendelse af formanden beretning.

                             c)        Godkendelse af regnskab.

                             d)        Udvalgsformænd aflægger beretning.

                             e)        Godkendelse af budgetter.

                             f)         Anmeldte sager.

                             h)        Valg af kasserer og formand.

                             i)         Eventuelt.

                Stk. 3.    Forslag fra medlemmer eller sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt 
                             være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdelse.

                Stk. 4.    Forslag skal i dagsordnen optages i deres fulde ordlyd og så vidt muligt fremstilles af 
                             forslagsstilleren.

                Stk. 5.    Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 1 måneds varsel.

 

§ 15.         Stemmeret.

       Stk. 1.    Stemmeret har ethvert medlem, som har været aktiv medlem i klubben i mindst 1 måned op
          til en kommende generalforsamling. Medlemmer der i kontigentrestance har ikke stemmeret.

 

§ 16.         Valg af bestyrelse.

                 Stk. 1.    Valg af formand og kasserer foretages ved håndsoprækning.
                             
Den (de) med højest stemmetal er valgt. Såfremt der kun er en kandidat til posten
                              er afstemning ikke nødvendig.

§ 17.         Stemmeret

                Stk. 1.     En kandidat skal være tilstede ved stemmeafgivelse.

 

 

 

§ 18.            Stemmeafgivelse

       Stk. 1.     Afstemning til alm. forekommende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemning kan
           ske ved håndsoprækning.

 

§ 19.            Klubbens højeste myndighed.

       Stk. 1.     En generalforsamling er klubbens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller
            ophæve vedtægter og love.

       Stk. 2.     Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde meddeles om hvilke emner, der vil være at
           behandle.

       Stk. 3.     På generalforsamlingen kan træffes afgørelser vedr. emner der er optaget i den til
           medlemmerne meddelte dagsorden og kun disse.

                 Stk. 4.    Til vedtægtsændringer på generalforsamlingen kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende
                              stemmeberettigede medlemmer stemmer for den/de ændringer

                 Stk. 5.    Formanden er ansvarlig for udsendelse af referat 14 dage efter afholdt generalforsamling


 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.aed85.dk